Als u ouder wordt en minder beweegt kan het zijn dat u bang bent om te vallen doordat u zelf (bijna) een keer bent gevallen, of doordat u iemand uit uw omgeving hebt zien vallen. Verder merkt u vaak dat wanneer de gezondheid achteruit gaat nadat u bijvoorbeeld ziek bent geweest of na een ziekenhuis opname, de bezorgdheid om te vallen toeneemt.

Die bezorgdheid is een hele logische en begrijpelijke reactie, en vaak besluit men dan maar om bepaalde dingen niet meer te doen, zoals wandelen of boodschappen doen. En dat is jammer, want heel vaak kunnen deze activiteiten toch nog veilig uitgevoerd worden met wat kleine aanpassingen, zodat u die dagelijkse bezigheden kunt blijven doen. Bijvoorbeeld door veiligere gewoontes aan te leren en/of door de eigen conditie en spierkracht op peil te houden. Want door meer te bewegen houdt u het lichaam in goede conditie en verbetert het evenwicht.

Er zijn verschillende cursussen mogelijk om het aantal valpartijen en/ of valangst bij ouderen te verminderen en die tevens geheel of gedeeltelijk worden vergoed door meerdere zorgverzekeraars. Bekijk daarvoor uw polis. Aanmelden kunt u via de praktijk. Indien er voldoende deelnemers zijn wordt de cursus zo snel mogelijk georganiseerd.

Dat zijn de volgende cursussen:

Naam cursusDoelDoelgroepOmschrijvingAantal lessen
In balansVoorkomen van valongevallen.

Subdoelen zijn het bewust worden van het eigen beweeggedrag, verbeteren van de algehele conditie en mobiliteit, en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.
Zelfstandig wonende 65-plussers die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen.Groepscursus bestaande uit voorlichting en beweegoefeningen gericht op algehele fitheid, spierversterkende oefeningen, balanstraining en aandacht voor opstaan en lopen.
De balanstraining is gebaseerd op Tai Chi.
14 weken, totaal 24 bijeenkomsten. Bestaande uit: 1 informatiebijeenkomst van 1,5 uur, 3 cursusbijeenkomsten van 2 uur en 10 weken 2x per week 1 uur beweegtraining (aansluitend ½ uur koffie- en thee moment).
Vallen Verleden TijdVoorkomen van valongevallen.

Subdoelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans.
Zelfstandig wonende ouderen met verhoogd valrisico. In staat om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel.
Groepscursus bestaande uit:
- hindernisbaan waarin valgevaarlijke situaties in dagelijks leven worden nagebootst en geoefend;
- sport- en spelvormen voor het oefenen van veilig voortbewegen in een drukke omgeving;
- leren van valtechnieken.
10 bijeekomsten van ongeveer 1 ½ uur.
Zicht op EvenwichtVerminderen van angst om te vallen en vermijdingsgedrag en het vergroten van dagelijkse activiteitZelfstandig wonende ouderen die dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren omdat ze bang zijn om te vallen.Voorlichting, groepsgesprekken en training vaardigheden. En elke les doen zij enkele eenvoudige oefeningen.8 bijeenkomsten van 1 ½ tot 2 uur en 1 terugkombijeenkomst
OtagoVoorkomen van valongevallen.
Subdoelen zijn het verbeteren van het evenwicht in stand en tijdens bewegen, beenspierkracht, algemene conditie, functioneren van algemeen dagelijkse activiteiten, valangst en het zelfvertrouwen tav evenwicht en lopen.
Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn.
Uit onderzoek bleek het programma het meest effectief bij ouderen van 80 jaar en ouder.
Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd.

Otaga kan ook als groepscursus worden aangeboden.
Standaard is de opzet voor het thuisoefenprogramma 6x huisbezoek per jaar, waarvan 1 intake, en ca. 11 telefonische monitoringsmomenten.


Daarnaast is het mogelijk dat Annelies Simons als veiligheidsadviseur bij U een huisbezoek aflegt met als doel om risico’s op brand, inbraak en voornamelijk het vallen in de woning in kaart te brengen en daaraan gekoppeld praktische veiligheidsadviezen te geven. Doelgroep is de zelfstandig wonende oudere van 65 jaar en ouder.
Hiermee wordt bewustwording van valrisico gecreëerd en worden ouderen aangezet om actie te ondernemen om vallen te voorkomen. U kunt daarna evt. worden doorverwezen naar een klussendienst of een beweegactiviteit bij u in de buurt.

Ook is het mogelijk om een zgn. Valanalyse te laten uitvoeren om vallen zoveel mogelijk te voorkomen. Allereerst wordt er dan met de valrisicotest (1 minuut) gekeken of iemand van 65 jaar of ouder een verhoogde kans heeft om te vallen. Daarbij is van belang of men in de afgelopen 12 maanden is gevallen, en of men moeite heeft met bewegen, lopen of het houden van de balans. Indien er inderdaad sprake is van een verhoogd valrisico wordt de Valanalyse afgenomen om na te gaan welke van de 13 factoren hierbij een rol spelen. Denk aan problemen met mobiliteit, angst om te vallen, problemen met zien, medicatiegebruik, duizeligheid. Daarna krijgt met een gericht advies en kan men ook evt. worden doorverwezen.